Zahthev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti.

Opis predmeta javne navavke - Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije za potrebe Policijske akademije . 

Zahtjev se nalazi u prilogu