JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Program stručnog osposobljavanja za vršenje poslova komunalne policije i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije i obrazac za prijavu možete preuzete ovdje .


Stručno osposobljavanje će se realizovati u prostorijama JU VSŠ “Policijska akademija” u trajanju od 25 radna dana. Svi polaznici imaju pravo na smještaj na bazi punog pansiona za vrijeme trajanja cjelokupne obuke, obračunato prema važećem Troškovniku Policijske akademije. Troškovnik možete preuzeti ovdje .

Osposobljavanje šeste grupe polaznika počinje 18. aprila 2016. godine.

Osposobljavanje će se nastaviti u kontinuitetu u skladu sa potrebama za osposobljavanje komunalnih policajaca/ki.


Od polaznika se očekuje da popune prijavni obrazac i da isti proslijede Policijskoj akademiji najkasnije do 14.04.2016. godine, kako bi Policijska akademija sagledala prijave i odredila grupe polaznika.


Raspored grupa biće objavljen na sajtu Policijske akademije 16.04.2016 godine.
Svi učesnici koji budu uredno pohađali Program obuke, na kraju dobijaju potvrdu o završenom stručnom osposobljavanju, koja se uz Zahtjev za polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti, podnosi Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti:
Safet Kočan
telefon +382 67 184 428 ;
E-mail: safet.kocan@policijskaakademija.me