JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Program stručnog osposobljavanja za vršenje poslova komunalne policije i način provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije i obrazac za prijavu možete preuzete ovdje .


Stručno osposobljavanje će se realizovati u prostorijama JU VSŠ “Policijska akademija” u trajanju od 24 radna dana. 

Osposobljavanje 14 grupe polaznika počinje 03. juna 2019. godine u 08:00h.

Osposobljavanje će se nastaviti u kontinuitetu u skladu sa potrebama za osposobljavanje komunalnih policajaca/ki.


Od polaznika se očekuje da popune prijavni obrazac i da isti proslijede Policijskoj akademiji najkasnije do 31.05.2019. godine do 14:00h.

Prijavni obrazac mora biti popunjen i ovjeren od strane nadležnog organa.


Spisak polaznika biće objavljen na sajtu Policijske akademije nakon završetka prijavljivanja.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti:
Nikola Ašanin
telefon +382 67 184 349;
E-mail: nikola.asanin@policijskaakademija.me