JU VSŠ “Policijska akademija” organizuje stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Program stručnog osposobljavanja za vršenje poslova komunalne policije i način provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije i obrazac za prijavu možete preuzeti na dnu teksta.

Stručno osposobljavanje će se realizovati u prostorijama JU VSŠ “Policijska akademija” u trajanju od 24 radna dana.

Osposobljavanje počinje 6.4.2020. godine u 08:00h.

Isto će se nastaviti u kontinuitetu u skladu sa potrebama za osposobljavanje komunalnih policajaca/ki.

Od polaznika se očekuje da popune prijavni obrazac i da isti proslijede Policijskoj akademiji najkasnije do 3.4.2020. godine do 14:00h.

Prijavni obrazac mora biti popunjen i ovjeren od strane nadležnog organa.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti:
Ljubiši Kokoviću
telefon +382 67 184 297;
e-mail: ljubisa.kokovic@policijskaakademija.me