Odnos težine i visine kandidata se utvrđuje na osnovu Demoleove formule i Vandervalovog indeksa.

Ovaj kalkulator je informativnog karaktera, za odnos visine-težine provjerite tabelu koja je precizirana pravilnikom.

 

Muškarci

Žene

Odnos težine i visine kandidata se utvrđuje na osnovu Demoleove formule i Vandervalovog indeksa.

Demoleova formula za muškarce:
Tjelesna težina = (visina – 100) – (visina – 150)/4 + (godine – 20)/4


Za žene:
Tjelesna težina = (visina – 100) – (visina – 150)/2,5 + (godine – 20)/4

Žene od 18 do 25 godina

Žene od 25 godina i više

Visina u cm

Težina u kg

Visina u cm

Težina u kg

165

od 50 do 64,00

165

od 50 do 66,25

166

od 50 do 64,60

166

od 50 do 67,00

167

od 50 do 65,20

167

od 50 do 67,75

168

od 50 do 65,80

168

od 50 do 68,50

169

od 50 do 66,40

169

od 50 do 69,25

170

od 50 do 67,00

170

od 50 do 70,00

171

od 50 do 67,60

171

od 50 do 70,75

172

od 50 do 68,20

172

od 50 do 71,50

173

od 50 do 68,80

173

od 50 do 72,25

174

od 50 do 69,40

174

od 50 do 73,00

175

od 50 do 70,00

175

od 50 do 73,75

176

od 50 do 70,60

176

od 50 do 74,50

177

od 50 do 71,20

177

od 50 do 75,25

178

od 50 do 71,80

178

od 50 do 76,00

179

od 50 do 72,40

179

od 50 do 76,75

180

od 50 do 73,00

180

od 50 do 77,50

181

od 50 do 73,60

181

od 50 do 78,25

182

od 50 do 74,20

182

od 50 do 79,00

183

od 50 do 74,80

183

od 50 do 79,75

184

od 50 do 75,40

184

od 50 do 80,50

 

Muškarci od 18 do 25 godina

Muškarci od 25 godina i više

Visina u cm

Težina u kg

Visina u cm

Težina u kg

175

od 70 do 77,50

175

od 70 do 78,75

176

od 70 do 78,20

176

od 70 do 79,50

177

od 70 do 78,90

177

od 70 do 80,25

178

od 70 do 79,60

178

od 70 do 81,00

179

od 70 do 80,30

179

od 70 do 81,75

180

od 70 do 81,00

180

od 70 do 82,50

181

od 70 do 81,70

181

od 70 do 83,25

182

od 70 do 82,40

182

od 70 do 84,00

183

od 70 do 83,10

183

od 70 do 84,75

184

od 70 do 83,80

184

od 70 do 85,50

185

od 70 do 84,50

185

od 70 do 86,25

186

od 70 do 85,20

186

od 70 do 87,00

187

od 70 do 85,90

187

od 70 do 87,75

188

od 70 do 86,60

188

od 70 do 88,50

189

od 70 do 87,30

189

od 70 do 89,25

190

od 70 do 88,00

190

od 70 do 90,00

191

od 70 do 88,70

191

od 70 do 90,75

192

od 70 do 89,40

192

od 70 do 91,50

193

od 70 do 90,10

193

od 70 do 92,25

194

od 70 do 90,80

194

od 70 do 93,00

195

od 70 do 91,50

195

od 70 do 93,75

196

od 70 do 92,20

196

od 70 do 94,50

197

od 70 do 92,90

197

od 70 do 95,25

konkurs2017

Na osnovu člana 53 Statuta , JU VSŠ “Policijska akademija” u Danilovgradu (akt br. 2958 od 25.04.2013. g.) i Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa Kriterijumima za ocjenjivanje testova (akt br. 1791/1 od 27.05.2016. godine), objavljuje

KONKURS

za upis XI generacije polaznika JU VSŠ “Policijska akademija”

Upis se vrši za 40 polaznika/ca koji će se školovati po “Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka”

Kandidati/kinje za upis moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 • - završena srednja škola (položen eksterni maturski ispit) – IV stepen;
 • - da nijesu stariji od 28 godina, zaključno sa danom zatvaranja konkursa;
 • - crnogorsko državljanstvo;
 • - da nijesu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti   i
 • - da su dostojni za obavljanje poslova u policiji u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:

 • - položen ispit za vozača “B” kategorije;
 • - osnovno znanje iz engleskog jezika;
 • - osnovno znanje iz informatike.

Uz prijavu kandidati/kinje prilažu sljedeća originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

 • - svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi (sa položenim eksternim maturskim ispitom) – IV stepen;
 • - uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;
 • - vozačku dozvolu;
 • - javnu ispravu o završenoj obuci iz engleskog jezika, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la engleski jezik u toku školovanja;
 • - javnu ispravu o završenoj obuci iz informatike, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la informatiku u toku školovanja;
 • - ličnu kartu.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži traženu dokumentaciju u toku trajanja konkursa, za kompletiranje dokumentacije može mu/joj se ostaviti rok najduže do pet dana prije početka testiranja.

Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju opšte i posebne uslove organizovaće se provjera:

 • - opšteg znanja i informisanosti;
 • - psihičke sposobnosti;
 • - fizičke spremnosti;
 • - zdravstvenih sposobnosti;
 • - prisutnosti droga u organizmu.

Proces selekcije odvijaće se pod šiframa. Kandidati/kinje koji na određenom testu ne ispune utvrđene norme, eliminišu se iz daljeg postupka selekcije.

Princip multietičnosti i polne ravnopravnosti primjenjuje se za kandidate/kinje koji/e ispune sve uslove za upis.

Obrasci za prijavljivanje i instrukcije o popunjavanju mogu se dobiti na Policijskoj akademiji  i  u  centrima  i  odjeljenjima  bezbjednosti  Ministarstva unutrašnjih poslova / Uprave  policije ili preuzeti sa zvaničnog sajta Policijske akademije www.policijskaakademija.me.

Prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom predaju se neposredno na Policijskoj akademiji u Danilovgradu počev od 05.06.2017. godine.

Konkurs je otvoren do 16.00h, 11.07.2017. godine.

 

Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na zvaničnom sajtu Policijske akademije  www.policijskaakademija.me i putem kontakt telefona: 020/812-527).