Rezultate provjera na testu fizičke spremnosti koji su do sad održani, možete pogledati preko linka https://goo.gl/FGX8JS

Napomena: Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za Više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testiva (član 42) predviđeno je da, ako kandidat tokom testiranja ne ostvari minimalnu normu utvrđenu Normativima, ocjenjuje se sa nula poena. Istim članu je precizirano da kandidat koji se tokom testiranja iz bilo koje dvije discipline ocijeni sa nula poena, ili od mogućih 40 ostvari  manje od 16 poena, dobija negativnu ocjenu na testu fizičke spremnosti i eliminiše se iz dalje procedure selekcije.

 

 

https://goo.gl/FGX8JS

Centralna komisija za odabir kandidata poziva Anu Dragutinović na dodatni Opšti ljekarski pregled koji će se obaviti dana 10.09.2017. u 10,30 časova na Policijskoj akademiji.
Napomena: Dodatni Opšti ljekarski pregled će se sprovesti shodno čl. 46 st1 tač.2 Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova.

 

Obavještavaju se kandidati/kinje kojima je provjera vještine plivanja u prvom terminu odložena iz zdravstvenih razloga, da je termin za provjeru, NEDJELJA 10.09.2017. 

Kandidati/kinje su dužni doći u Podgoricu, ul. Cetinjski put bb, ispred poslovnog centra ,,Delta city,, u 8,45h. Prevoz je organizovan do bazena u  Verde compex hotela gdje će se održati provjera vještine plivanja.

Kandidati/kinje su dužni sa sobom ponijeti opremu za kupanje u bazenu, peškir i identifikacioni dokument (lična karta, vozačka dozvola...).

Da bi pogledali spisak, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

Obavještavaju se kandidati (Ćeman Medit, Kuč Stefan i Mekić Adnan)  čiji su prigovori usvojeni, da će se sprovesti ponovno polaganje testa Opšteg znanja i informisanosti. Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju u nedelju (10.09.2017. godine) u 10:00h , i sa sobom donijeti identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...).

Provjera fizičke spremnosti ( trčanje 1500m ) održaće se po ranije objavljnom rasporedu.

Test fizičke spremnosti ( trčanje 1500m ) održaće se dana 08.09.2017. godine. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti sportsku opremu i identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-189-052

Da bi pogledali raspored po grupama, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

Obavještavaju se kandidati/kinje kojima je provjera vještine plivanja u prvom terminu odložena iz zdravstvenih razloga, da je novi termin za provjeru, Nedjelja 10.09.2017. 

Kandidati/kinje su dužni doći na bazen Sportskog centra u Nikšiću u 09,00 časova i sa sobom ponijeti opremu za kupanje u bazenu, peškir i identifikacioni dokument (lična karta, vozačka dozvola...).

Da bi pogledali spisa, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

 

Test fizičke spremnosti održaće se dana 07.09.2017. godine. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa
sobom donijeti sportsku opremu i identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...).
Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-189- 052 
Da bi pogledali raspored po grupama, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

 

Na rezultate Opšteg ljekarskog pregleda podnešeno je pet prigovora. Kandidati pod šiframa 1173, 1071, 1228, 1061 i 1203 uložili su prigovor Centralnoj komisiji za odabir na rezultate testiranja. Centralna komisija za odabir je postupajući po prigovorima kandidata, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora i pribavljala mišljenje Stručne komisije.

Kako su svi prigovori bili subjektivne prirode, Centralna komisija je sve prigovore odbila kao neosnovane.

Sa odlukom Centralne komisije kandidati su blagovremeno obaviješteni.

 

 

Test opšteg znanja i informisanosti održaće se dana 04. i 05.09.2017. godine. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-189-052.

 

Testiranje će se obaviti  dana 01.09.2017. godine na bazenu Sportskog centra u Nikšiću. Kandidati moraju sa sobom ponijeti opremu za kupanje u bazenu, peškir i identifikacioni dokument (lična karta, vozačka dozvola...).

Shodno članu 13 Pravilnika o regrutaciji i selekciji za više stručno obrazovanje, kandidati koji nijesu dostavili kompletnu dokumentaciju u predvidjenom roku, ne mogu učestvovati u procesu selekcije. Centralna komisija za odabir je, na svojoj prvoj sjednici dana 28.08.2017. godine, utvrdila konačan spisak kandidata za testiranje. Na osnovu navedenog, utvrdjeno je da 29 kandidata ne ispunjavaju uslove zbog nekompletne dokumentacije.

Spisak kandidata sa nekompletnom dokumentacijom možete pogledati u prilogu.

 

Vukčević Ana

vozačka uvjerenje

Leonora Delić

vozačka dozvola

Srbljanović Nikolina

vozačka dozvola

Danijela Nikić

vozačka dozvola

Milica Krgović

diploma

Dragović Petar

vozačka

Šikmanović Dejan

diploma i vozačka

Pavlović Danilo

vozačka

Banović Stefan

vozačka i lična

Davidović Predrag

vozačka

Kljajić Vanja

vozačka

Bugarin Boris

vozačka

Plumaj Vilson

vozačka

Marsenić Đorđe

uvjerenje o kažnjavanju

Ćetković Seada

vozačka i lična

Grba Nikolina

vozačka i diploma

Maksimović Miloš

vozačka

Anđelić Darko

diploma i svjedočanstvo 3.i4.

Pavićević Lidija

vozačka

Korać Filip

vozačka

Pejović Stefan

vozačka

Ganić Denis

vozačka

Đuranović Jovana

vozačka

Becić Eldin

vozačka

Lekić Sandra

svjedočanstvo 2.i4. i vozačka

Pavlović Danijela

vozačka

Radović Drago

 vozačka

Bakić Balša

lična i vozačka

Danjanović Danilo

vozačka

 

 

Test provjera zdravstvene sposobnosti održaće se dana 30. i 31.08.2017. godine.
Opštim ljekarskim pregledom vrši se detaljan pregled svakog kandidata u donjem vešu. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-189-052

Da bi pogledali raspored po grupama, pritisnite opširnije.

Centralna komisija za odabir je, na prvoj sjednici dana 28.08.2017. godine, utvrdila konačan spisak kandidata za testiranje. 275 kandidata/kinja je predalo kompletnu dokumentaciju i učestvuju u fazi selekcije - testiranja.

30 i 31. avgust – Opšti ljekarski pregled

1.septembar – provjera vještine plivanja (Sportski centar Nikšić)

4 i 5. septembar – test opšteg znanja i informisanosti

7 i 8. septembar – test fizičke spremnosti

11 - 17. septembar – test psihičke sposobnosti

19. septembar – specijalistički ljekarski pregledi.

Detaljni podaci sa imenima kandidata i terminima testiranja biće objavljeni na našem sajtu u utorak 29.avgusta. Policijska akademija zadržava pravo izmjene određenih termina usljed nepredviđenih okolnosti.

Konkurs za upis 40 polaznika XI generacije Policijske akademije u Danilovgradu završen je 11. jula u 16:00h. Podsjećamo, konkurs je bio otvoren od 5. juna tekuće godine.

Dokumentaciju je predalo ukupno 306 kandidata/kinja.

 Od tog broja, nekompletnu dokumentaciju je dostavilo njih 49.

 Član 13 Pravilnika o regrutaciji selekciji kanidata za više stručno obrazovanje sakriterijumima za ocjenjivanje testova propisuje sljedeće: “Ukoliko kandidat ne priloži traženu dokumentaciju u roku trajanja konkursa može mu se ostaviti rok najduže do pet dana prije početka testiranja,za kompletiranje dokumentacije”

 Kako je početak testiranja zakazan za 30. avgust 2017. godine, ovim putem obavještavamo kandidate koji su predali nekompletnu dokumentaciju da je krajnji rok za kompletiranje dokumentacije 25. avgust. 2017. godine, do 16:00h. Kandidati koji do tog roka ne kompletiraju dokumentaciju, smatraće se da nijesu ispunili uslove iz konkursa i neće se naći na konačnoj listi kandidata za testiranje.

 

konkurs2017

Na osnovu člana 53 Statuta , JU VSŠ “Policijska akademija” u Danilovgradu (akt br. 2958 od 25.04.2013. g.) i Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa Kriterijumima za ocjenjivanje testova (akt br. 1791/1 od 27.05.2016. godine), objavljuje

KONKURS

za upis XI generacije polaznika JU VSŠ “Policijska akademija”

Upis se vrši za 40 polaznika/ca koji će se školovati po “Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka”

Kandidati/kinje za upis moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 • - završena srednja škola (položen eksterni maturski ispit) – IV stepen;
 • - da nijesu stariji od 28 godina, zaključno sa danom zatvaranja konkursa;
 • - crnogorsko državljanstvo;
 • - da nijesu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti   i
 • - da su dostojni za obavljanje poslova u policiji u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:

 • - položen ispit za vozača “B” kategorije;
 • - osnovno znanje iz engleskog jezika;
 • - osnovno znanje iz informatike.

Uz prijavu kandidati/kinje prilažu sljedeća originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

 • - svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi (sa položenim eksternim maturskim ispitom) – IV stepen;
 • - uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;
 • - vozačku dozvolu;
 • - javnu ispravu o završenoj obuci iz engleskog jezika, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la engleski jezik u toku školovanja;
 • - javnu ispravu o završenoj obuci iz informatike, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la informatiku u toku školovanja;
 • - ličnu kartu.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži traženu dokumentaciju u toku trajanja konkursa, za kompletiranje dokumentacije može mu/joj se ostaviti rok najduže do pet dana prije početka testiranja.

Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju opšte i posebne uslove organizovaće se provjera:

 • - opšteg znanja i informisanosti;
 • - psihičke sposobnosti;
 • - fizičke spremnosti;
 • - zdravstvenih sposobnosti;
 • - prisutnosti droga u organizmu.

Proces selekcije odvijaće se pod šiframa. Kandidati/kinje koji na određenom testu ne ispune utvrđene norme, eliminišu se iz daljeg postupka selekcije.

Princip multietičnosti i polne ravnopravnosti primjenjuje se za kandidate/kinje koji/e ispune sve uslove za upis.

Obrasci za prijavljivanje i instrukcije o popunjavanju mogu se dobiti na Policijskoj akademiji  i  u  centrima  i  odjeljenjima  bezbjednosti  Ministarstva unutrašnjih poslova / Uprave  policije ili preuzeti sa zvaničnog sajta Policijske akademije www.policijskaakademija.me.

Prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom predaju se neposredno na Policijskoj akademiji u Danilovgradu počev od 05.06.2017. godine.

Konkurs je otvoren do 16.00h, 11.07.2017. godine.

 

Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na zvaničnom sajtu Policijske akademije  www.policijskaakademija.me i putem kontakt telefona: 020/812-527).  

Nakon završene procedure i selekcije  kandidata/kinja za upis na Policijsku akademiju, shodno Pravilniku o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje, Centralna komisija za odabir je direktoru Policijske akademije dostavila Rang listu uspješnosti kandidata i Prijedlog Odluke o prijemu.

Direktor Policijske akademije je, nakon što je upoznao Upravni odbor o  sprovedenom procesu regrutacije i selekcije i uvažavajući iskazane potrebe od strane direktora Uprave policije u pogledu nedovoljnog broja policijskih službenika, donio Odluku o prijemu svih kandidata koji su prošli proces selekcije za upis X generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka.

Takođe, polaznici IX generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka, koji nijesu položili predmetne ispite u prošloj godini, nastavljaju školovanje sa X generacijom.

Polaznici su obavezni da dodju na Policijsku akademiju, u utorak 08.11.2016. godine, do 18:00h. Sa sobom su dužni ponijeti lična dokumenta, lični pribor za higijenu i sportsku opremu.

Pravilnik o regrutaciji i selekciji propisuje da se, u okviru specijalističkog ljekarskog pregleda, vrši provjera prisutnosti droge u organizmu.
Takođe, jedan od opštih uslova koje kandidati/kinje moraju ispunjavati jeste da su dostojni za obavljanje policijskih poslova u skladu sa zakonom o unutrašnjim poslovima.
Dana 26.09.2016. godine kandidati/kinje su dužni doći na Policijsku akademiju radi provjere prisutnosti droge u organizmu i davanja saglasnosti za vršenje provjere dostojnosti za obavljanje policijskih poslova.
Da bi pogledali spisak kandidata po grupama i vrijeme dolaska na Policijsku akademiju pritisnite opširnije.

Centralna komisija za odabir objavljuje listu kandidata/kinja  sa bodovima. Listu možete pogledati u nastavku članka.

NAPOMINJEMO DA SE NE RADI O KONAČNOJ RANG LISTI USPJEŠNOSTI JER JE PROCES SELEKCIJE KANDIDATA/KINJA JOŠ UVIJEK U TOKU. KANDIDATI/KINJE ĆE SJUTRA, PUTEM ZVANIČNOG SAJTA POLICISKE AKADEMIJE, BITI OBAVIJEŠTENI O DALJIM AKTIVNOSTIMA.

Obavještavaju se kandidati da će se sprovesti ponovno laboratorijsko ispitivanje krvi i urina dana 16.09.2016 godine, u Domu zdravlja Danilovgrad.
Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju u 08:30h i i sa sobom ponijeti ličnu kartu.

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja uzorka.

 

r.br. Ime i Prezime Opština
1 Bojić Đuro Kolašin
2 Bulatović Dragan Podgorica
3 Dragović Jovan Podgorica
4 Huremović Almin Podgorica
5 Knežević Balša Podgorica
6 Kolić Mirza Bijelo Polje
7 Milačić Filip Podgorica
8 Roganović Danijela Kotor
9 Skenderović Amel Berane
10 Spasojević Pavle Podgorica
11 Veličković Vojin Bijelo Polje