konkurs2017

Na osnovu člana 53 Statuta , JU VSŠ “Policijska akademija” u Danilovgradu (akt br. 2958 od 25.04.2013. g.) i Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa Kriterijumima za ocjenjivanje testova (akt br. 1791/1 od 27.05.2016. godine), objavljuje

KONKURS

za upis XI generacije polaznika JU VSŠ “Policijska akademija”

Upis se vrši za 40 polaznika/ca koji će se školovati po “Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka”

Kandidati/kinje za upis moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 • - završena srednja škola (položen eksterni maturski ispit) – IV stepen;
 • - da nijesu stariji od 28 godina, zaključno sa danom zatvaranja konkursa;
 • - crnogorsko državljanstvo;
 • - da nijesu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti   i
 • - da su dostojni za obavljanje poslova u policiji u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:

 • - položen ispit za vozača “B” kategorije;
 • - osnovno znanje iz engleskog jezika;
 • - osnovno znanje iz informatike.

Uz prijavu kandidati/kinje prilažu sljedeća originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

 • - svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi (sa položenim eksternim maturskim ispitom) – IV stepen;
 • - uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;
 • - vozačku dozvolu;
 • - javnu ispravu o završenoj obuci iz engleskog jezika, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la engleski jezik u toku školovanja;
 • - javnu ispravu o završenoj obuci iz informatike, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la informatiku u toku školovanja;
 • - ličnu kartu.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži traženu dokumentaciju u toku trajanja konkursa, za kompletiranje dokumentacije može mu/joj se ostaviti rok najduže do pet dana prije početka testiranja.

Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju opšte i posebne uslove organizovaće se provjera:

 • - opšteg znanja i informisanosti;
 • - psihičke sposobnosti;
 • - fizičke spremnosti;
 • - zdravstvenih sposobnosti;
 • - prisutnosti droga u organizmu.

Proces selekcije odvijaće se pod šiframa. Kandidati/kinje koji na određenom testu ne ispune utvrđene norme, eliminišu se iz daljeg postupka selekcije.

Princip multietičnosti i polne ravnopravnosti primjenjuje se za kandidate/kinje koji/e ispune sve uslove za upis.

Obrasci za prijavljivanje i instrukcije o popunjavanju mogu se dobiti na Policijskoj akademiji  i  u  centrima  i  odjeljenjima  bezbjednosti  Ministarstva unutrašnjih poslova / Uprave  policije ili preuzeti sa zvaničnog sajta Policijske akademije www.policijskaakademija.me.

Prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom predaju se neposredno na Policijskoj akademiji u Danilovgradu počev od 05.06.2017. godine.

Konkurs je otvoren do 16.00h, 11.07.2017. godine.

 

Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na zvaničnom sajtu Policijske akademije  www.policijskaakademija.me i putem kontakt telefona: 020/812-527).