KONKURS

za upis XII generacije polaznika JU VSŠ “Policijska akademija”

Upis se vrši za 50 polaznika/ca koji će se školovati po “Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka”

Kandidati/kinje za upis moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 • - završena srednja škola – IV stepen;

Posebni uslovi:

 • da nijesu stariji od 28 godina, zaključno sa danom zatvaranja konkursa;
 • imaju crnogorsko državljanstvo;
 • da nijesu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti;
 • da su dostojni za obavljanje poslova u policiji u skladu sa Zakonom.
 • osnovno znanje iz engleskog jezika;
 • položen ispit za vozača “B” kategorije;
 • osnovno znanje iz informatike;
 • da ispunjava posebne fizičke, psihičke i zdravstvene sposobnosti koje se utvrđuju u skladu sa aktima Akademije, odnosno da u skladu sa Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova.

Uz prijavu kandidati/kinje prilažu sljedeća originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

 • svjedočanstva u poslednja tri razreda srednje škole;
 • diplomu o završenoj srednjoj školi – IV stepen;
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;
 • vozačku dozvolu;
 • javnu ispravu o završenoj obuci iz engleskog jezika, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la engleski jezik u toku školovanja;
 • javnu ispravu o završenoj obuci iz informatike, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la informatiku u toku školovanja;
 • kopija zdravstvenog kartona
 • ličnu kartu.

Za kandidate/kinje koji/e ispunjavaju opšte i posebne uslove organizovaće se provjera:

 • test opšteg znanja i informisanosti;
 • provjera zdravstvenih sposobnosti;
 • provjera fizičke spremnosti i sposobnosti;
 • psihološko testiranje;
 • specijalistički zdravstveni pregledi;
 • prisutnosti droga u organizmu.

Za uspješno sprovođenje procesa selekcije imenuje se komisija. Ž
Kandidati/kinje se testiraju pod šifrom osmi intervjua na psihološkom testiranju.
Cjelokupni postupak testiranja dokumentuje se uređajima za audio-vizuelno snimanje, osim intervjua kao dijela psihološkog testiranja i specijalističkih zdravstvenih pregleda.

Kandidati koji na određenom testu ne ispune utvrđene norme, eliminišu se iz daljeg postupka selekcije.

Prilikom prijavljivanja kanditati imaju mogućnosti izbroa, odnosno imaju mogućnost da se opredijele da se u odnosu na njih tokom sprovođenja procedure odabira kandidata za upis primjenjuje princip afirmativne akcije u cilju ostvarivanja ravnopravnosti i zaštite lica koja se po bilo kon osnovu osjećaju u nejednakom položaju.

Pravo na prigovor

Na rezultate testiranja i na rad stručne komisije kandidat može uložiti prigovor na način propisan Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa ocjena testova.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži traženu dokumentaciju u toku trajanja konkursa, za kompletiranje dokumentacije može mu/joj se ostaviti rok najduže do pet dana prije početka testiranja, odnosno najkasnije do 13.09.2018. godine.

Obrasci za prijavljivanje i instrukcije o popunjavanju mogu se dobiti na Policijskoj akademiji  i  u  centrima  i  odjeljenjima  bezbjednosti  Ministarstva unutrašnjih poslova / Uprave  policije ili preuzeti sa zvaničnog sajta Policijske akademije www.policijskaakademija.me.

Prijave za upis sa potrebnom dokumentacijom predaju se neposredno na Policijskoj akademiji u Danilovgradu počev od 04.07.2017.godine.

Konkurs je otvoren do 23.07.2017. godine.

Testiranje počinje 17 septembra 2018 godine. Raspored testiranje biće naknadno objavljen.