Na konkurs za upis XII generacije na Policijsku akademiju prijavilo se 273 kandidata. Od tog broja 73 kandidata nijesu imala kompletnu dokumentaciju po završetku konkursa. Svim kandidatima je omogućeno da dopune dokumentaciju do 13.09.2018. godine. Zaključno sa ovim datumom utvrđeno je da 249 kandidata ispunjava uslove za ulazak u proces selekcije.
Centralna komisja je na prvoj sjednici održanoj 14.09.2018. godine shodno Pravilniku o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova broj 2677/1 od 11.06.2018. godine jednoglasno verifikovala spiskove prijavljenih kandidata.

 

Test provjere zdravstvene sposobnosti –opšti ljekarski pregled održaće se dana 17. i 18.09.2018. godine.
Opštim ljekarskim pregledom vrši se detaljan pregled svakog kandidata u donjem vešu. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-184-299

Da bi pogledali raspored po grupama, pritisnite opširnije.

 

Obavještavamo kandidate koji su konkurisali za upis na Policijsku akademiju da su provjere i testiranja planirani u sljedećim terminima:

 1. Provjera zdravstvenih sposobnosti-opšti ljekarski pregled, dana 17. i 18. 09. 2018. godine
 2. Test opšteg znanja i informisanosti, dana 20. i 21. 09. 2018. godine
 3. Provjere fizičke spremnosti i sposobnosti, dana 25.09.2018. godine
 4. Provjera vještine plivanja, dana 26.09.2018. godine
 5. Psihološko testiranje, dana od 28.09.2018. godine do 14.10.2018. godine
 6. Provjera zdravstvenih sposobnosti - specijalistički ljekarski pregledi, dana od 15.10.2018. godine do 19.10.2018. godine
 7. Trčanje na 1500 metara, termin će biti naknadno objavljen.

 

Na konkursu za upis polaznika XII generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka prijavilo se 273 kandidata/kinja. Podsjećamo kandidate/kinje koji nijesu dostavili kompletnu dokumentaciju da je krajnji rok za dopunu dokumentacije 13.09.2018. godine do 15:00 časova.

Kandidati/kinje koji u traženom roku ne prilože potrebnu dokumentaciju ne ulaze u prosec selekcije.

Testiranje kandidata/kinja počinje 17.09.2018. godine.

Raspored testiranja sa imenima kandidata/kinja biće objavljen naknadno.

 KONKURS

za upis XII generacije polaznika JU VSŠ “Policijska akademija”

Upis se vrši za 50 polaznika/ca koji će se školovati po “Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka”

Kandidati/kinje za upis moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 • - završena srednja škola – IV stepen;

Posebni uslovi:

 • da nijesu stariji od 28 godina, zaključno sa danom zatvaranja konkursa;
 • imaju crnogorsko državljanstvo;
 • da nijesu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti;
 • da su dostojni za obavljanje poslova u policiji u skladu sa Zakonom.
 • osnovno znanje iz engleskog jezika;
 • položen ispit za vozača “B” kategorije;
 • osnovno znanje iz informatike;
 • da ispunjava posebne fizičke, psihičke i zdravstvene sposobnosti koje se utvrđuju u skladu sa aktima Akademije, odnosno da u skladu sa Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova.

 

Nakon sprovedene procedure regrutacije i selekcije kandidata/kinja za upis na Policijskoj akademiji, Centralna komisija za odabir je, na sjednici održanoj 28.11. 2017. godine, usvojila Rang listu uspješnosti i Prijedlog Odluke za prijem kandidata.

Direktor Policijske akademije je, uvažavajući iskazane potrebe od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije za prijemom većeg broja, donio Odluku o prijemu svih kandidata koji su zadovoljili tražene kriterijume za upis u XI generaciju koja će se školovati po Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka.

Takođe, polaznici X generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka, koji nijesu položili predmetne ispite u prošloj godini, nastavljaju školovanje sa XI generacijom.

Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju u nedjelju 3. decembra najkasnije do 18h.

Sa sobom su dužni ponijeti ponijeti lična dokumenta, lični pribor za higijenu i sportsku opremu.

 

 

Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje propisano je da je jedan od opštih uslova koje kandidati/kinje moraju ispunjavati dostojnost za obavljanje policijskih poslova u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima. Zbog velikog broja kandidata/kinja provjere dostojnosti su još uvijek u toku.

Početak nastave za XI generaciju polaznika po Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka planiran je za mjesec novembar tekuće godine.

Kandidati/kinje će biti blagovremeno obaviješteni o rezultatima provjera i datumu početka nastave.

 

Prigovor na rezultate provjere zdravstvene sposobnosti, Centralnoj komisiji za odabir su podnijeli:

 1. Đurović Marko – na rezultate interniste kardiologa
 2. Tomašević Nikola – na rezultate oftalmologa, i
 3. Jaćimović Stevan - na rezultate oftalmologa

Postupajući po prigovorima, Centralna komisija za odabir je na sjednici održanoj dana 05.10.2017. godine sa  početkom u 11:30 časova, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora i pribavila mišljenje komisije za provjeru zdravstvene sposobnosti.

Centralna komisija je donijela odluke kojima su prigovori odbijeni kao neosnovani.

Sa odlukom Centralne komisije kandidati su upoznati.