Do previda je došlo od strane pružaoca usluga koji je pogrešno tumačio Pravilnik o regrutaciji i selikciji, u dijelu što je parametar PQI tretirao kao eliminacioni, iako se ne radi o eliminacionom kriterijumu. Naknadnim uvidom i kontrolom rezultata svih testiranih kandidata, utvrđeno je sledeće:

  • - Kod dva kandidata (sifra 6035 i 6189) utvrđeno je, da je kriterijum PQI ispod 90, što ih je eliminisalo na osnovu uvida pružaoca usluga.

Kako taj kriterijum nije eliminatoran ova dva kandidata nastavljaju proces selekcije, dok kod svih ostalih kandidata rezultati ostaju nepromijenjeni.

Navedeni kandidati biće naknadno pozvati na usmeni dio psiho testa.